Referat Generalforsamling 2015

Grundejerforeningen Overby Lyng 2015


Referat af generalforsamling

Lørdag d. 24. juli 2015, kl. 10 på Ravvænget 17 (Birthe Lenz)


Formanden Mads Eriksen bød velkommen og præsenterede den siddende bestyrelse.

Ca. 25 parceller var repræsenteret.

Poul Qvist Jørgensen, Ravvænget 19 blev valgt som dirigent. Han fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet og gennemgik kort dagsordenen.


1. Formandens beretning

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder.

Det har været et roligt år.

Ingen storme. Der er stort set ryddet op efter forrige års stormfald og grenaffaldet er kørt bort.

Grenindsamling

Der har været 2 indsamlinger inden for 6 måneder:

En ekstra før jul, som grundejerne selv betaler (regning følger) og en fælles indsamling i foråret, hvor der blev afhentet 2 vognlæs fra 25 parceller.

Vi har fået en ny ordning, som bliver afregnet pr. læs i stedet for pr. ton. Grenene bliver brugt til flis, hvilket gør at vi alt i alt får mere for pengene.


Traditionen med grenafhentning vil fortsætte, men vi skal have tilslutning fra mindst halvdelen af alle parceller, før vi laver afhentning på foreningens regning. Tilmelding er derfor nødvendig, og tidspunktet bliver meldt ud til foråret.

Vognmanden har været godt tilfreds med bunkernes placering ved vejen og ikke under træer, så der er plads til grabben.


Det er forbudt at afbrænde gren- og haveaffald.

 

Rabatter

Kontroller din grund og trim rabat og træer ved vejen i henhold til kommunens regler:

Der bør være mindst 4,20 m fri højde over vejarealet og klippet helt ind til skel (Den lille grønne)

Lige nu er der problemer på Koralvej, Blindgyden og nogle steder på Ravvænget.


Veje

Der er udlagt flere, men mindre grusbunker, som indeholder flere skærver og mere ler. Tjek dit vejstykke og fyld hullerne ud.

Opretning af Koralvej venter til 2016 eller 2017.


Indbrud

Antallet af indbrud i Kommunen har været faldende, men desværre har vi haft 3 indbrud:

Hegnsvej 22 har fået stjålet frugttræer og en trillebør.

Ravvænget 5, indbrud i værksted.

Ravvænget 9, indbrud.


Affaldsspande

Uden for sæsonen og efter blæsevejr er der mange væltede spande. Det signalerer forladthed og er måske en invitation til uvedkommende med ureelle hensigter.

Vi opfordrer til nabohjælp - rejs din nabos spand.

Lav gerne en ”holder” til spanden og/eller fjern affaldsspanden, når du ikke er der.


Hjertestarter

Trygfonden har desværre ikke bevilget os en hjertestarter.

Nærmeste hjertestarter findes i vores naboforening:

Fasanvang 5, i carporten.


Billeder til hjemmesiden

Billeder fra området er meget velkomne, scan og send til info@overbylyng.dk


Hovedvejen

En hastighedsbegrænsning på vores strækning af rute 21 vækker ikke forståelse hos politiet, men Ove holder kontakt til de implicerede myndigheder. Cykelstien over Ebbeløkke er færdig i slutningen af august.


Nye medlemmer

Velkommen til de nye ejere af Ravvænget 9 (Johanne og Jonas), Ravvænget 18 (Steen og Charlotte) og Koralvej 4 (Helena og Søren), som har meldt sig ind i grundejerforeningen.


Mobildækning og mobilt bredbånd

Odsherred Kommune har udpeget 8 områder med særligt store problemer, vores område er ikke med i denne kritiske kategori.

Telia fungerer bedst hvad angår 4G.


Sårede dyr

Der er blevet skudt et hjælpeløst/sygt dyr på Ravvænget 14 hos Solveig og Helge. De rekvirerede en svejsmand, som aflivede dyret.

Den lokale hundefører i Højby, Dan Foglmann: 26 45 90 53.

Hvis du står med et skadet eller sygt dyr kan du også kontakte Dyrenes vagtcentral: telefon 1813.


Den 16. august blev svejsmanden rekvireret til Muslingevej 3, hvor et skadet dyr blev skudt.


Grillparty i teltet hos Birte Lenz i aften

Vi gentager succesen fra sidste år med helstegt pattegris, pølser og diverse tilbehør. Deltagerne betaler selv gildet. Medbring stole, tallerkener, bestik, drikkevarer og godt humør.

Der er tilmeldt ca. 45 deltagere.


2. Kassererens regnskabsaflæggelse

Bent Olsen delte regnskabet ud.

Revisoren Svend Aage Gam gennemgik regnskabet.

Der er ca. 10.000 på konto nu.

Regnskabet blev godkendt.


3. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet er uændret, kr. 400.


4.Indkomne forslag

Ingen.


5. Valg

På valg er formanden Mads Eriksen, bestyrelsesmedlemmerne Bent Olsen og Eva Helmer (Bent og Eva genopstiller ikke)


Formanden Mads Eriksen blev genvalgt.

2 nye bestyrelsesmedlemmer:

Kirstine Webb, Ravvænget 16

Hanne Rejnhardt Andersen, Koralvej 14


Bent er villig til at bestyre hjemmesiden.

Revisor er fortsat Sven Aage Gam.


6. Eventuelt

Solveig fremlagde brochurer om nabohjælp og anmodede bestyrelsen om, at kontingentindbetaling bliver tilmeldt PBS.

Nabohjælpslisten skal fremover også indeholde medlemmernes mailadresser.

Stien fra Ravvænget til Stenager: stubben bliver fjernet snarest (Mads, Bent og Thomas)

Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer og de fremmødte, som havde trodset blæst og regn.Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Mads Eriksen

Kasserer: Kirstine Webb

Sekretær: Hanne Rejnhardt Andersen

Medlemmer: Jesper Havmøller, Ove Rude,

Suppleanter: Solveig Kristiansen, Birthe Lenz


Bestyrelsesmøde: lørdag d. 17.10.2015 kl.10 hos Mads, Ravvænget 5