Referat Generalforsamling 2018

Formanden Mads Eriksen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte. Til stede var repræsentanter for ca. 25 parceller.


Herefter foreslog Mads, Poul Qvist Jørgensen, Ravvænget 19 som dirigent, og Poul blev valgt af en enstemmig generalforsamling. 


Dirigenten indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet og herefter gennemgik han kort generalforsamlingens dagsorden:

 

Dagsorden:


1.Formandens beretning


2.Kassererens regnskabsaflæggelse


3.Fastsættelse af kontingent


4.Eventuelle indkomne forslag


5.Valg

Bestyrelsesmedlemmerne Jesper og Ann er på valg.

Desuden skal der vælges en suppleant til erstatning for Ann, der er indtrådt som bestyrelsesmedlem i stedet for Ove.


6.Eventuelt
Herefter blev ordet givet til Mads for aflæggelse af formandens beretning.


1.Formandens beretning


Formanden konstaterede, at det havde været et roligt år uden storme eller andre katastrofer.

Der har vanen tro været afholdt 2 bestyrelsesmøder, og vi har fået 2 nye medlemmer i foreningen.


Nye medlemmer

Forrige år bød vi velkommen til 8 nye medlemmer:


Lene og Stig Kaspersen – Ravvænget 7

Hanne Toften – Muslingevej 2

Lone og Bjørn Salling – Ravvænget 4

Camilla Borg Skouboe – Hegnsvej 24

Karin og Svend Ebbesen - Muslingevej 3

Ann og Steen Holm Lauridsen – Koralvej 11

Anne Marie og Mogens Møller – Ravvænget 16

Kim og Lasse Svenson – Muslingevej 10


I det forgangne år er der følgende nye ejere:


Elsebeth Gylling og Sanne Gylling med familie – Ravvænget 18

Charlotte og Jørn Seierø - Ravvænget 8


Naturvandring

Den 14/10 2017 havde vi for tredje gang naturvandring med Jørgen Stoltz. Selvom man ikke skulle tro det, kom der nye pointer og ny viden. Der var 35 deltagere. Vi startede på Ravvænget 7 og endte på Muslingevej 6 efter at have besøgt 6 grunde. Foreningen har i den forbindelse købt Jørn Stoltzes bog om områdets natur og fauna. Dem der ikke fik en på dagen, eller efterfølgende ikke har fået en, kan afhente den efter generalforsamlingen.


Herligheds pamplet – Beskyttelse af herlighedsværdien i Grundejerforeningen.

Hvis nogen skulle have glemt det, så har vi lavet vores eget sæt med regler, der tilgodeser områdets natur som værende naturgrunde, hvor dyrene kan passere uhindret i området. Hvis man har hunde, henstiller vi til, at man udendørs holder dem bundet eller laver en indhegning/hundegård.

Har man nyplantede træer, anbefaler vi at hegne disse ind, indtil de har fået en størrelse, der gør, at dyrene ikke spiser dem.

Vi har i år fået lavet vores pamflet, som en rigtig pamflet af papir. Den kan afhentes efter generalforsamlingen.Grenindsamling

Vi fik hentet grene i juni måned, og der blev afhentet hos i alt 31 parceller. Der var kun to af bunkerne, der var over den aftalte størrelse, hvor den enkelte parcel har betalt ekstra. Grenafhentningen kostede foreningen 4.400 kr.   

Grenene bliver brugt til flis, hvilket gør, at vi får mere for pengene.

Vognmanden har været godt tilfreds med bunkernes placering ved vejen og ikke under træer, så der er plads til grabben.


Vi skal igen lige minde om, at det er forbudt at afbrænde gren- og haveaffald.Rabatter og Veje

Vi har i år fået rettet Koralvej op. Det ser ud til at holde ganske pænt. Vi har fået leveret grusbunker, som mange allerede har gjort brug af.

I forhold til tidligere er der udlagt flere, men mindre grusbunker, som indeholder flere skærver og mere ler. Tjek dit vejstykke og fyld hullerne ud.

Med hensyn til rabatterne, så kontroller din grund og trim rabat og træer ved vejen i henhold til kommunens regler:

Der bør være mindst 4,5 m (tidligere 4,20 m) fri højde over vejarealet og der skal være klippet helt ind til skel (Den lille grønne).Indbrud

Der har ikke været meldt om indbrud i foreningen i år.


Affaldsspande

Uden for sæsonen og efter blæsevejr er der mange væltede spande. Det signalerer forladthed og er måske en invitation til uvedkommende med ureelle hensigter. Vi opfordrer til nabohjælp - rejs din nabos spand op.

I efteråret 2019 kommer en ny forordning om affaldshåndtering med sortering af affaldet. Hvor store spandene bliver vides ikke endnu.

Solveig tilføjer, at vi blandt andet skal til at håndtere bio affald.


Kloakering

Overby lyng Vest, som vi hører til, skulle være påbegyndt kloakering i 2026. Dette er nu ifølge kommunen flyttet til efter 2040.


Hjemmeside

Vi har fået piftet vores hjemmeside op til et mere moderne look. Vi har bl.a. fået lavet et logo med et grantræ.

På hjemmesiden har man mulighed for at få lagt billeder op fra området. Nye og gamle. Send dem til info@overbylyng.dk


Til Låns

På hjemmesiden har man nu mulighed for at låne ting ud, idet vi har fået et nyt faneblad ”Til Låns”. Hvis man har en trailer, buskrydder eller andet, som man synes, man vil stille til rådighed for foreningens medlemmer, kan man annoncere dette på foreningens hjemmeside. Lige nu ligger vores telte derinde. Skriv til info@overbylyng.dk, hvis du har noget, du gerne vil låne ud.


Husnavne

Hanne har samlet en liste over alle de husnavne, der er tilgængelige fra den gang husene ikke havde et nummer, men et navn. Listen kan se på hjemmesiden.

Kom også meget gerne med yderligere bidrag til listen.


Festtelt

Vi indkøbte sidste år nye festtelte. De bor lige nu på Ravvænget 5, og Ann, der står for udlån af teltene. Ann kan kontaktes på mobil nummer 20 10 81 11.


Slut for Formandens beretning.2. Kassererens regnskabsaflæggelse


Revisor Svend Aage Gam konstaterede, at vi havde haft underskud i 2017.

Vi har ca. 20.000 i indtægter, men udgifterne har været større, bl.a. til grenafhentning, telte, naturvandring, og hæfter, i alt 18.644 kr.. Et meget lille beløb er gået til administration, hvilket Sven Aage roste bestyrelsen for. Der er også brugt lidt på generalforsamlingen 2017. Indestående per 31. december 2017 var kr.9.977.

Lige nu har vi, ifølge Mads, et indestående på kr.13.700.

Liselotte spørger om der i den udgift, der har været til at opbygge ny hjemmeside også indgår udgift til herlighedspamflet? Ifølge Mads dækker beløbet også herlighedspamflet. Liselotte roste bestyrelsen for den meget lille udgift til herlighedspamflet.


3. Fastsættelse af kontingent


Kontingentet på 400 kr. blev vedtaget fastholdt (selvom vi havde underskud sidste år).

Mads har haft møde med vores nabogrundejerforening på Hegnsvej, b.la. fordi vi synes, at vi betaler for meget til opretningen af Hegnsvej.

På spørgsmål fra forsamlingen, fik vi at vide at vores nabogrundejerforening på Hegnsvej betaler ca. 700kr om året i kontingent og de er ca. 70 medlemmer.


4. Eventuelle indkomne forslag


Der var ingen indkomne forslag.


5. Valg


Da Ove trådte ud af bestyrelsen tidligere i år, rykkede Ann, der var suppleant, op som medlem af bestyrelsen. Vi skal derfor have valgt en ny suppleant til erstatning for Ann.

På valg i år er bestyrelsesmedlemmerne Jesper og Ann. Både Jesper og Ann indvilligede i at fortsætte som medlemmer, og de blev begge valgt med applaus.

Ny suppleant blev Charlotte fra Ravvænget 8.

Bestyrelser træder sammen og konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.


6. Eventuelt


Mads beretter, at Kattegatgrillen er ved at blive revet ned, og at der i stedet planlægges opført et udstillingshus, et lille is hus samt et hus til et ejendomsmæglerfirma.


Mads fortæller desuden, at det Blå flag, som vi kender fra flere offentlige strande, i Odsherred Kommune vil blive erstattet med kommunens flag som hedder ”Kyst og Strand”.

http://www.odsherred.dk/kyst-strand.

Det forlyder, at flaget vil stå på ca. 20 strande i løbet af nogle år. Flaget signalerer rent badevand samt oplevelser på strækningen.


Ebbeløkke vandværk har udsendt vandingsforbud per SMS og mail til grundejerne.


Der er udstedet grillforbud for grill på brandbart materiale i Odsherred p.t. Det er dog under alle omstændigheder for farligt at bruge kulgril i øjeblikket og cigaretter er også et faremoment, hvorfor der til festen senere på dagen vil være rygning på terrassen og kun brug af gasgrill.


Solveig nævnte, at hun tidligere har sendt diverse billeder ind, som desværre ikke ligger på hjemmesiden. F.eks. har Solveig indsendt billeder af hugorme, som er observeret på Solveigs grund.


Der har været problemer med vores skab, idet låsen har været forsøgt brudt op. Nu er der sat ny lås i, og alt skulle være i orden igen.

 

Jesper efterlyser en stor sten i vandet (pausestenen), som åbenbart er forsvundet eller har forrykket sig under en af stormene de senere år.


Der blev spurgt til muligheden for at benytte badebroen ved Sejerø bugten. Må vi gerne benytte den, eller kan vi evt. være med til at betale, så vi ”lovligt” kan bruge broen? Mads har spurgt, og vi må ikke bruge den, og vi kan ikke komme til at betale for den, men vi bruger den jo!


Elsebeth spørger, om der er nogle i foreningen, der er interesserede i at holde bier?

Charlotte, som selv har haft bier, mener ikke, at der er blomsterunderlag for bier i vores grundejerforening.

Carsten mener heller ikke, at det er en god idé at indføre honningbier, da vi har vilde bier i området.

Elsebeth får en ekspert herop fra landbohøjskolen, der vil give et bud på muligheden for bihold i området. Hvis nogle er interesserede, kan de kontakte Elsebeth.


Rosa spurgte til, om der stadig er firben i området - det er der.


Herefter takkede Poul for god ro og orden, og gav ordet til formanden.


Mads talte lidt om det praktiske i forbindelse med aftenens sommerfest.

Der er 50 tilmeldte, højreb i ovnen, pølser på gasgrill, salater, kartofler og bearnaise.

Deltagerne betaler selv gildet, 100 kr. for voksne og 25 kr. for børn (mellem 6-15). Man medbringer selv stole, tallerkener, bestik, drikkevarer og godt humør.Mads sluttede generalforsamlingen med at takke Ove for hans hverv i bestyrelsen gennem mange år, og gav i den forbindelse Ove en lille erkendtlighed i form af 8 små flasker snaps fra Bornholm. Dog var den ene flaske bortkommet – hvem drak den?SLUT