Referat Generelforsamling 2021

Formanden Mads Eriksen bød velkommen til alle fremmødte og takkede Helene og Søren for lån af grund. Til stede var repræsentanter for ca. 31 parceller.

 

Herefter foreslog Mads, Poul Qvist Jørgensen, Ravvænget 19 som dirigent, og Poul blev valgt af en enstemmig generalforsamling.  

 

Dirigenten indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet og herefter gennemgik han kort generalforsamlingens dagsorden:


Dagsorden:

 

 1. Formandens beretning
 2. Kassererens regnskabsaflæggelse
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Eventuelle indkomne forslag
 5. Bestyrelsesmedlemmerne Mads (formand), Hanne (sekretær og Charlotte (kasserer) er på valg. Helene er på valg som suppleant
 6. Eventuelt
 • Hvilke regler gælder i sommerhusområdet med hensyn til hunde i snor
 • Hjertestarter

 

 

Herefter blev ordet givet til Mads for aflæggelse af formandens beretning.


 

 1. Formandens beretning

 

Det har igen i år været et roligt år. Der har vanen tro været afholdt 2 bestyrelsesmøder.

 

Nye medlemmer
Ejerskifte på Blindgyden 6. Hanne Rørbech har overdraget ejerskabet af ejendommen til:

 

 • Stine Rørbech
 • Rasmus Rifsdal
 • Jonas RifsdalVores Forening

Først og fremmest vil jeg rose vores forening og vores bestyrelse. Vi har i foreningen generelt set et godt samarbejde, hvor de fleste løfter i flok og deler opgaverne og viser initiativ. Tonen er normalt venlig og imødekommende. Der har dog de sidste år været en kurre på tråden her og der. Vi er alle private grundejere, hvor nogen holder sig for sig selv, og andre gerne vil have mere fællesskab. Dette er helt i orden, blot vi husker og respekterer dette og ikke tror dette er en kolonihaveforening.

 

Jeg håber også, at vi i fremtiden har en forening, hvor vi kan omgås og bibeholde det gode naboskab med respekt for vores forskelligheder og skønne omgivelser og kan kommunikere og tale med hinanden. Det er det vores forening er bygget på.

Samtale fremmer forståelsen!

 

 

Grenindsamling
Vi fik hentet grene i juli måned, og der blev afhentet hos i alt 32 parceller. Tre parceller har haft større bunker, og skal altså selv betale. Det er blevet senere i år pga. af, at vi ventede, til vi var sikre på, at Fibia var færdige med gravearbejdet. Herudover har vognmanden haft problemer med sin grab.

 

Vognmanden har været godt tilfreds med bunkernes placering ved vejen og ikke under træer, så der er plads til grabben. Men der har desværre været flere, hvor der har været en del haveaffald og et par steder, hvor der har været rødder. Rødderne bliver ikke taget med.

 

Vi skal igen lige minde om, at det er forbudt at afbrænde gren- og haveaffald.

 

 

Rabatter og Veje
Vi har udskudt levering af grus og reparation af Koralvej, og udvalgte steder på Muslingevej og Ravvænget pga. af Fibia. Desuden har vognmandens problemer med grabben også spillet en rolle her, men nu er grus bunkerne lagt ud og reparationen af vejene er lige på trapperne.

Vi håber, at alle vil give et nap med at fylde hullerne i vejene. Det er private fælles veje, der betyder, at vi alle ejer vejene og derfor er med til at vedligeholde disse.

 

Husk også, at rabatterne skal holdes, så spadserende kan træde til side, når der kommer biler kørende.

Kontroller desuden din grund og trim rabat og træer ved vejen i henhold til kommunens regler: Der bør være mindst 4,5 m (tidligere 4,20 m) fri højde over vejarealet, og der skal være klippet helt ind til skel (Den lille grønne).

Skilte med legende børn

Vi har indkøbt og opsat skilte med Legende børn og med hastighedsanvisning til 20 KM. Tak til Jørn og Charlotte for opsætning.

Vi oplever, at hastigheden generelt set er blevet sænket.

 

 

Indbrud
Der har ikke været meldt om indbrud i foreningen i år.

 

 

Kloakering

Seneste melding om vores område er stadig efter 2040.Hjemmeside

Vi har fået ryddet op i billedbasen på hjemmesiden. Husk, at man har mulighed at få lagt billeder op fra området. Nye og gamle. Send dem til info@overbylyng.dk

Der ligger også billeder fra vores brandsikringsdag og fugledag.

 

 

Fibernet

Fibia har været i gang i foråret med at grave fiber i jorden. De har lavet et pænt arbejde og efterladt området, som det var. Fibia forventer at tænde for nettet i september/oktober. I august/september vil de forbinde og opsætte routere i husene.

 

AKTIVITETER I FORENINGEN i det forgangne år


Indbrudsforedrag

Den 10. oktober havde vi foredrag om indbrudssikring hos Charlotte og Jørn. En tidligere politimand holdt et spændende foredrag, hvor han b.la. reklamerede for Nabohjælpsordningen, som alle kan melde sig ind i, og vi vil opfordre alle i foreningen til at blive medlemmer af denne.

Tilmelding foregår via en APP, som kan downloades gratis fra Google Play eller fra APP store via dette link: https://nabohjaelp.botrygt.dk

 

 

Fugletur

Den 15. maj afholdt vi den længe ventede fugletur med Rasmus Havmøller. Vi startede hos Jesper og Dorthe, hvor Rasmus fortalte om fuglelivet med efterfølgende gåtur rundt i området. Vi blev meget klogere på både stand og trækfugle og antallet af arter. Cirka 30 deltog i turen, hvilket var dejligt.

 

 

Brandsikringsdag

Den 22. maj afholdt vi brandsikringsdag på Ravvænget 5. Vi blev klogere på hvordan man undgår eller minimerer risikoen for brand i et område som vores. Herunder hvordan en brand slukkes på bedste vis med vand og branddaskere.

Vi vil opfordre til, at man anskaffer sig en branddasker. I tilfælde af at uheldet er ude er disse meget effektive til at slukke en plantage brand.

 

__________________________

 

 

Kommende aktiviteter

Vi modtager rigtig gerne forslag fra foreningens medlemmer til kommende aktiviteter.

 

 

60-års jubilæum

Næste år fylder vores forening 60 år. Det skal naturligvis fejres. Gode ideer/forslag modtages gerne.

 

 

Slut på formandens beretning.


 

2. Kassererens regnskabsaflæggelse

 

Vores revisor Sven Aage Gam fremlagde regnskabet med vanlig humor. Sven Aage måtte konstatere, at der ikke var noget at klage over.

Vi får et overskud i år på kr. 583.

Den 31/12 – 2020 havde vi på kontoen lige godt 18.000kr.

Regnskabet blev godkendt med ros til Charlotte.

 

 

 

3. Fastsættelse af kontingent

 

Forslag til kontingent forhøjelse:

Kontingentet er p.t. på 400 kr. Bestyrelsen ønsker at hæve kontingentet med 100 kr. til i alt 500 kr. fra og med 2022. Forhøjelsen er begrundet i ønsket om at betale moms på grenafhentning samt i de øgede udgifter til veje, ligesom vi har ekstra mulige udgifter i forhold til hjertestarter.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

 

4. Eventuelle indkomne forslag

 

Da punktet, om indkøb af hjertestarter, kræver afstemning, blev dette flyttet fra Eventuelt til indkomne forslag.

 

Forslag fra foreningen:

 

Hjertestarter:

Charlotte har, ligesom vi prøvede for 8 år siden, igen prøvet at få bevilliget en hjertestarter gennem Tryg Fonden. Da vi desværre har fået afslag igen, fremkommer bestyrelsen derfor med dette forslag:

 

Foreningen indkøber en hjertestarter med delbetaling. En hjertestarter koster 15.000 kr. plus opsætning og elektriker (skal bruge strøm). Samlet udgift er 17.000 kr. Foreningen betaler 7000 kr., og det resterende beløb fordeles på vores 50 parceller, hvilket giver et ekstraordinært bidrag på 200 kr. per grundejer. Der vil årligt være en mindre vedligeholdelse og forsikringsudgift, som betales via foreningens budget.

 

Hjertestarteren kommer til at blive placeret centralt på hjørnet af Muslingevej og Koralvej, nærmere betegnet på Jesper og Dorthes Anneks.

 

Spørgsmål til hjertestarter:

Bliver den offentlig? Ja, det gør den.

Hvor meget koster den i drift årligt? Årlig udgift vil være ca. kr. 500 for forsikring og vedligehold.

PS: Efterfølgende er vi blevet oplyst om, at udgiften vil være på mellem 500 kr. og 1000 kr. (el, forsikring, udskiftning af pads og udskiftning af batterier)

 

Foreningen vil sørge for, at der bliver afholdt et kursus i brugen af hjertestarteren.

 

Finansieringen sker ved en ekstraordinær indbetaling per grundejer på kr. 200, og resten finansieres over foreningens budget.

Der vil snarest blive sendt opkrævning ud med sidste frist for indbetaling den 1. september 2021.

 

Forslaget om indkøb og finansiering af hjertestarter blev enstemmigt vedtaget.

 

 

 

5. Valg

 

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Mads (formand), Hanne (sekretær) og Charlotte (kasserer) samt Helene som suppleant.  

Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleant blev genvalgt.


 

6.Eventuelt

 

 1. Hunde i snor. Der har været en del klager og utilfredshed med løsgående og omstrejfende hunde. Der har været uklarheder om hvilke regler, der gælder. Mads har derfor været i kontakt med Kommunen, og har læst op på Hundeloven. Kommunen definerer vores sommerhusområde som et område med tæt bebyggelse. Det betyder, at hundeloven gælder for vores område.

 

Hundeloven

 • 3.I byer og områder med bymæssig bebyggelse er det forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier eller pladser m.v., der er åbne for almindelig færdsel, uden at de enten føres i bånd eller er i følge med en person, som har fuldt herredømme over dem.

Fuldt herredømme kan sammenlignes med en politihund, der går lige ved siden af sin ejer og ikke viger før den får lov.

 

Stk. 3. Det er forbudt at lade en hund færdes på private arealer, som besidderen af hunden ikke har brugsret til. Grundejeren eller den, der har brugsret til det private areal, kan på forsvarlig måde optage eller fjerne hunden fra grunden. Vedkommende skal ikke betale erstatning, hvis hunden herved kommer til skade eller omkommer. Nedskydning eller anden fremgangsmåde, der sigter på at slå hunden ihjel, må kun anvendes af grundejeren eller den, der har brugsret til et privat areal, hvis hunden angriber andre husdyr eller frembyder nærliggende fare for person eller ejendom.

 

 

2. Bus til Odden. Lars fra Muslingevej 12 henstillede til bestyrelsen om at undersøge muligheden for at få en buslinje herop igen (Høje Tåstrup/Odden).

For tiden tager det ca. 4 timer at komme til odden fra København mod de 2 timer det tog før i tiden, hvor der var direkte bus fra Høje Tåstrup til Odden.

Bestyrelsen har tidligere forsøgt både gennem SACT at få genoprettet bus 555 samt at henvende sig til Kombardo Ekspressen for om muligt at få denne til at stoppe på Odden vej. Dog uden held, men vi vil gerne forsøge igen.

 

 

SLUT


Efterfølgende fortalte Jesper lidt om mårprojektet. Det viser sig, at det er husmår vi har heroppe, og altså ikke Skovmår. Kamerafældekasserne er nu samlet ind igen og er sendt videre til Strødam reservat udenfor Hillerød, så der er et andet sted at sammenligne med. Det overvejes at sætte kasserne op igen på Odden hen over vinteren.

Rasmus håber at kunne give en redegørelse senere samt endvidere en ny fugletur om et par år.
Desuden prøver Rasmus at finde ud af, om der også er lækatte og brude her på Odden.

Helge skal nu forsøge at lave en mår rede efter tegninger fra Rasmus. Som grundejere vil vi måske kunne kopiere en sådan rede og hænge den i nogle træer. Hvis måren kan finde en god rede udendørs, går den ikke ind i husene.


 

SLUT SLUT