Referat Generalforsamling 2017

Grundejerforeningen Overby Lyng 2017


Referat af Generalforsamling

Lørdag den 29. juli 2017, kl. 10 på Ravvænget 5 (Mads Eriksen)


Formanden Mads Eriksen bød velkommen til alle og specielt til alle de nye ejere, hvilke der en del af i år, og præsenterede derefter den siddende bestyrelse.


Til stede var repræsentanter for ca. 30 parceller.


Poul Qvist Jørgensen, Ravvænget 19, blev valgt som dirigent.


1.Formandens beretning

Formanden konstaterede, at det havde været et roligt år uden storme eller andre katastrofer.

Der har vanen tro været afholdt 2 bestyrelsesmøder og vi har fået 8 nye medlemmer i foreningen:


Hanne Toften – Muslingevej 2

Karin og Svend Ebbesen - Muslingevej 3

Lasse Svensson, Muslingevej 10

Lone og Bjørn Salling – Ravvænget 4

Lene og Stig Kaspersen – Ravvænget 7

Anne Marie og Mogens Møller – Ravvænget 16

Camilla Borg Skouboe – Hegnsvej 24

Ann og Steen Holm Lauridsen – Koralvej 11


Derefter præsenterede alle de tilstedeværende sig med navn og adresse.


Vi er 51 medlemmer i foreningen, 50 betalende og en parcel, der kun betaler vejafgift.


Fælles Grenbeskæringsdag den 10. september

Den 10. september blev der samlet et hold af arbejdsduelige og villige mænd og damer, der hjalp rundt på de enkelte parceller med at klippe og beskære grene ud mod vejen. Formålet var, at overholde de mål som kommunen foreskriver, der skal være. Der blev beskåret og hjulpet og grint. Pier havde en lang sav, så vi kunne nå op i højderne, og Helge var flittig med målepinden. Carsten, der græd, da vi fældede træer ud mod vejen. Vi venter til næste år med en ny beskæringsdag og vurderer nødvendigheden.


Vores Herligheds pamflet – Beskyttelse af herlighedsværdien i Grundejerforeningen.

Hvis nogen skulle have glemt det, så har vi lavet vores sæt med regler, der tilgodeser områdets natur, som værende naturgrunde, hvor dyrene kan passere uhindret.  Vi henstiller til at hunde holdes i snor, også på egne grund. Har man nyplantede træer, henstiller vi til at hegne disse ind, indtil de har fået en størrelse, der gør, at dyrene ikke spiser dem.Grenindsamling

Vi har haft to grenindsamlinger i 2016. En før sommerferien og en i forbindelse med Grenbeskæringsdagen (grenene blev dog først afhentet i december).

I 2017 har der været en egen betalt grenindsamling i foråret   

Grenene bliver brugt til flis, hvilket gør, at vi alt i alt får mere for pengene.

Vognmanden har været godt tilfreds med bunkernes placering ved vejen og ikke under træer, så der er plads til grabben.


Der blev endnu engang gjort opmærksom på at det er forbudt at afbrænde gren- og haveaffald. Til orientering har vi haft et medlem, der blev politianmeldt for afbrænding af haveaffald og efterfølgende idømt en bøde på ca. 2000kr.


Bogskab

På opfordring af Lene og Pier, har foreningen sponseret et bogskab, der er opsat ud for deres hus på Ravvænget 23. Hvis I mangler læsestof, og har en bog I vil bytte, så læg vejen forbi bogskabet udfor Kvæld og byt en bog.


Hunde i Snor Skilte

På flere opfordringer og fordi det er påbudt, har foreningen indkøbt og opsat små skilte ved indfaldsvejene til vores grundejerforening. Efter Hundeloven – i lovbekendtgørelse nr. 4. fra 17. januar skal hunde føres i snor i bymæssig bebyggelse. Ved strande skal hunde føres i snor mellem den 1. april og 1. oktober.


Nyt glas i foreningen skab

Vi har fået nyt plexiglas i foreningens skab på hjørnet af Muslingevej og Hegnsvej. Bent og Steen har været behjælpelige med at indkøbe og udskifte glasset. Tak for det.

 

Rabatter og Veje

Kontroller din grund og trim rabat og træer ved vejen i henhold til kommunens regler:

Der bør være mindst 4,5 m - tidligere 4,20 m fri højde over vejarealet og klippet helt ind til skel (se Den lille grønne). Der er udlagt flere, men mindre grusbunker, som indeholder flere skærver og mere ler. Tjek dit vejstykke og fyld hullerne ud.

En decideret opretning af Koralvej vil blive foretaget i 2018.
Affaldsspande

Uden for sæsonen og efter blæsevejr er der mange væltede spande. Det signalerer forladthed og er måske en invitation til uvedkommende med ureelle hensigter. Vi opfordrer til nabohjælp - rejs din nabos spand.

Det blev foreslået at man måske kunne stille sin affaldsspand ind til huset for at undgå, at de vælter omkuld.

Det blev desuden pointeret, at skraldemændene IKKE må lægge spandene ned, hvilket har været uautoriseret praksis, for på den måde lettere at kunne spotte, hvilke spande der skal tømmes.


Kloakering

Overby lyng Vest, som vi hører til forventes at påbegynde kloakering i 2026.


Billeder til hjemmesiden

Mads fortæller at Birthe og Winnie har gennemfotograferet Zefyr, Muslingevej 10, og at Birthe har rettet henvendelse til Egnsmuseet for at få dem til at interesse sig for Zefyr. Men desværre har museet ikke ressourcer til dette, ej heller til at tage imod billederne. Nu ligger de så på grundejerforeningens hjemmeside.

Andre billeder fra området er også meget velkomne. Scan og send til info@overbylyng.dkFesttelt

Vi har fået nye festtelte, da de gamle ikke kunne mere. Der har hele tiden været to telte, hvoraf foreningen ejede det ene og det andet har vi hidtil lånt af Steen.

Nu ejer foreningen to telte, som alle er velkomne til at låne. Ove administrerer udlån af teltene.

Henvendelse til Ove kan ske på telefon: 23 44 15 39 eller 59 32 01 78.

Indtil videre har teltene ”boet” hos Steen, men vi skal nu have fundet et nyt sted til dem. Tak til Steen for at være teltholder.

Mange var med til teltopsætning og normalt bliver de taget ned dagen efter. Men IKKE i år, da de er lånt ud til Mads.Mobildækning og mobilt bredbånd

Er blevet væsentlig forbedret det seneste år


Formandens beretning blev herefter godkendt ved enstemmighed.

2.Kassererens regnskabsaflæggelse

Revisor Svend Aage Gam roste regnskabet og gennemgik tallene for de seneste år.

Der er et lille overskud på ca. 2700 kr. Kontingentet på 400 kr. dækker meget fint de behov, vi har i vores lille forening.

Kontingentet er lige gået ind, og på kontoen står der nu ca. 17.000 kr. I år har vi betalt nye telte samt den grenafhentning vi havde i december sidste år.

Mads tilføjer, at vi i grundejerforeningen bruger en del penge på at vedligeholde vejene. Vi betaler b.la.  for reparation af Hegnsvej, i forhold til det antal parceller vi har med adresse på Hegnsvej.

Desuden har vi udgifter til grus og med jævne mellemrum udgifter i forbindelse med opretning af vejene.


3.Fastsættelse af kontingent

Kontingentet på 400 kr. blev vedtaget fastholdt.


4.Ændring af Vedtægter. For tydeliggørelse af hvem der er tegningsberettiget.


Foreningens vedtægter skal indeholde et afsnit om tegningsret, der tilkendegiver, at foreningen forpligtes ved underskrift af formand og kasserer. Foreningens vedtægter skal desuden indeholde CVR nummer.

Dirigenten forklarede lidt om forslaget til vedtægtsændringen. Poul fortæller, at det er en praktisering af lovgivningen om tegningsretten i en forening og ikke en decideret vedtægtsændring i lovmæssig forstand.

Det er en tydeliggørelse af, hvem der i foreningen har tegningsretten.


”Det på foreningens konto indestående beløb kan kun hæves af kassereren eller formanden. Kassereren og formanden er tegningsberettiget i forening. Kassereren kan til mindre udbetalinger have en kontant kassebeholdning på op til kr. 1000,-. Foreningens øvrige midler anbringes i et pengeinstitut”.


Forslaget blev enstemmigt godkendt
5.Eventuelle indkomne forslag


Afhentning af grene.

”Det har indtil i år været muligt at få afhentet grene en til to gange om året -betalt af grundejerkontingentet. I år blev det så pludselig sløjfet grundet manglende behov. Ravvænget 15 og andre parceller har stadig behov for at komme af med grene, og da kontingentet er steget er der vel stadig penge til det. En del sommerhuse har selv små trailere til at køre grene væk på, men alligevel er det vel stadig et fælles anliggende at sikre, at der ikke ligger store dynger af grene på vores parceller. Vi ønsker at ordningen fortsætter.”

Venlig hilsen Birte Skaun Ravvænget 15.


Mads svarer, at grenafhentningen ikke er afskaffet, men vi bliver nødt til at se på hvor mange parceller, der har behov for at få afhentet grene. Vi kan ikke forsvare, at der bliver hentet grene på foreningens regning, hvis ikke ca. halvdelen af parcellerne er med.

I år har der kun været 6 parceller, som har haft behovet, og derfor har vi valgt, at det blev ved egenbetaling. Sidste år havde vi desuden to afhentninger, hvoraf den sidste var i december. Disse kostede foreningen ca. 13.000 kr.

Rosa fortæller, at hun også har behov for grenafhentning, og synes det er en god ordning vi har, så ikke alle skal ligge og fare frem og til bage på de små veje med trailere osv.

Der bliver grenafhentning igen næste år (med mindre der i år kommer en storm, så vil der selvfølgelig også blive i år) omkring maj/juni måned.


Det blev fastslået, at for at det skal være legitimt, at foreningen betaler, skal det være mere end halvdelen af parcellerne, der har bunker, der skal afhentes.


Jørgen Stoltz, Naturvejleder

Mads fortæller om bestyrelsens forslag til endnu en gang at få naturvejleder Jørgen Stoltz på besøg i foreningen.

Vi plejer at starte med en kop kaffe på en af parcellerne og går derefter en tur på ca. et par timer gennem foreningen, hvor vi gør holdt på nogle af grundene og får fortalt om naturpleje.


Forslaget blev vedtaget.


Følgende datoer blev foreslået: lørdag den 14. oktober eller lørdag den 21. oktober. Hvilken af dagene det bliver, lader vi være op til Jørgen Stoltz.


6.Valg

Bestyrelsesmedlemmerne Hanne, Mads og Birthe er på valg.

Charlotte udtræder, og der skal derfor vælges en ny suppleant.

Birthe (Ravvænget 17) genopstiller ikke, da Birthe overdrager sit hus til sine sønner. Charlotte (Ravvænget 18) har sat huset til salg og træder derfor ud af bestyrelsen. Pier (Ravvænget 23), der hidtil har været suppleant indtræder i bestyrelsen, hvilket gør at der skal vælges to suppleanter.

Forslag til de to suppleanter er Ann (Koralvej 11) og Hanne (Muslingevej 2). Begge blev valgt ind.


7.Eventuelt


Carsten fra Koralvej 3 har flis til overs, som alle er velkomne til at afhente.


Solveig reklamerede for frisk lammekød fra en af Oddens bønder.


Gitte fra Koralvej 16 reklamerede for glas fra Afrika og inviterede alle til at lægge vejen forbi efter generalforsamling og se på glas.


Mads takkede herefter Birthe for hendes arbejde for foreningen. Desuden var der tak til Steen for at være teltholder, Bent for endnu et år at have assisteret med regnskabet og til Sven Aage Gam for hans indsats som foreningens revisor.


Stor tak til alle!Herefter sluttede Generalforsamlingen 2017 og Dirigenten takkede for god ro og orden


SLUT!