Referat Generalforsamling 2019

Formanden Mads Eriksen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til alle fremmødte.

Til stede var repræsentanter for ca. 27 parceller.


Herefter foreslog Mads, Poul Qvist Jørgensen, Ravvænget 19 som dirigent, og Poul blev valgt af en enstemmig generalforsamling.


Dirigenten indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet og herefter gennemgik han kort generalforsamlingens dagsorden:


Dagsorden:

1. Formandens beretning

2. Kassererens regnskabsaflæggelse

3. Fastsættelse af kontingent

4. Eventuelle indkomne forslag

5. Valg: Bestyrelsesmedlemmerne Hanne, Mads og Pier er på valg. Vakant suppleantpost skal besættes.

6. Eventuelt Herefter blev ordet givet til Mads for aflæggelse af formandens beretning.


1. Formandens beretning
Det har igen i år været et roligt år. Der har vanen tro været afholdt 2 bestyrelsesmøder


Nye medlemmer

Forrige år bød vi velkommen til 2 nye medlemmer: Elsebeth Gylling og Sanne Gylling med familie – Ravvænget 18 Charlotte og Jørn Seierø - Ravvænget 8.

I år er der ingen nye medlemmer, men Lasse Svensson, Muslingevej 10, har købt Muslingevej 8 af Tina Larsen.


Ny bænk
Der er blevet opsat en bænk på Ravvænget ud for nummer 13. Bænken er opsat på initiativ af Steen og Gitte, og Steen har desuden stået for den fine bemaling. Solveig og Helge har doneret bænken.


Grenindsamling
Vi fik hentet grene i juni måned, og der blev afhentet hos i alt 23 parceller. Der var kun 4 af bunkerne, der var over den aftalte størrelse, hvor den enkelte parcel har betalt ekstra. Grenafhentningen kostede foreningen 4100 kr. Grenene bliver brugt til flis, hvilket gør, at vi får mere for pengene. Vognmanden har været godt tilfreds med bunkernes placering ved vejen og ikke under træer, så der er plads til grabben. Vi vil næste år lave en grenindsamling til og derefter overveje, om vi kun skal gøre det hver andet år. Vi skal igen lige minde om, at det året rundt er forbudt at afbrænde gren- og haveaffald.


Rabatter og Veje

Vi har igen i år fået rettet Koralvej op, og fået revet dele af Ravvænget. Erfaringen er, at der skal bruges flere materialer, når dette gøres. Omvendt skal der heller ikke fyldes for meget på, så det bliver lig Hegnsvej med lag på lag.

Vi har fået leveret grusbunker, som mange allerede har gjort brug af. Igen i år er der udlagt flere, men mindre grusbunker, som indeholder flere skærver og mere ler. Tjek dit vejstykke og fyld hullerne ud.

Med hensyn til rabatterne, så kontroller din grund og trim rabat og træer ved vejen i henhold til kommunens regler: Der bør være mindst 4,5 m (tidligere 4,20 m) fri højde over vejarealet og der skal være klippet helt ind til skel (Den lille grønne). Vi afholder igen i år en beskæringsdag den 12. oktober kl. 10.00, og vi starter på hjørnet af Koralvej/Ravvænget/Muslingevej.

Der vil være nabohjælp til beskæring af træer ved veje og rabatter, hvis der er behov for dette. Vi går en runde og tjekker, at alt er i orden og hjælper hinanden, hvis nødvendigt.


Indbrud
Der har ikke været meldt om indbrud i foreningen i år.

Affaldsspande
Uden for sæsonen og efter blæsevejr er der mange væltede spande. Det signalerer forladthed og er måske en invitation til uvedkommende med ureelle hensigter. Vi opfordrer til nabohjælp - rejs din nabos spand op. I efteråret 2019 kommer en ny forordning om affaldshåndtering med sortering af affaldet. Spandene formodes at blive samme størrelse blot med to rum, et til organisk/bio affald og et til restaffald.
Kloakering Overby Lyng Vest, som vi hører til, skulle være påbegyndt kloakering i 2026. Dette er nu ifølge kommunen flyttet til efter 2040.


Hjemmeside
På hjemmesiden har man mulighed for at få lagt billeder op fra området. Nye og gamle. Send dem til info@overbylyng.dk

Der er desuden blevet oprettet en Facebook gruppe kaldet Grundejerforeningen Overby Lyng. Gruppen er oprettet på foranledning af Søren Aagren, Koralvej 4, som efterlyste et sted at koordinere legeaftaler og andre sociale aktiviteter, som ikke har decideret noget med foreningen at gøre.

Facebook siden ikke er et sted hvor foreningen vil informere medlemmerne, det sker stadig via mail. FB-siden er et socialt medie, hvor medlemmer kan dele billeder, gode historier og lave legeaftaler, og eventuelt i forbindelse med storme dele information om antal væltede træer, skader etc.


Husnavne
Hanne har samlet en liste over alle de husnavne, der er tilgængelige fra den gang husene ikke havde et nummer, men et navn. Listen kan ses på hjemmesiden. Kom også meget gerne med yderligere bidrag til listen. Der mangler stadig for nogle få parceller. Husnavene var de første der kom, og først i 1972 kom vejnavnene.

Mads har fundet et brev, hvor grundejerforeningen beder kommunen om lov til at navngive vejene Koralvej, Ravvænget og Muslingevej, i stedet for at bruge husnavne som adressat. Der blev dengang lavet en liste med forskellige navne og derpå valgt, hvilke navne man ville foreslå/sende til Kommunen. Det er altså vores egen grundejerforening, der er kommet op med navnene.


Festtelt og festborde
Vi indkøbte for to år siden nye festtelte. De bor lige nu på Ravvænget 5. I år har vi så købt 10 festborde. De bor hos Charlotte og Jørn på Ravvænget 8. Ann, der står for udlån af teltene og bordene, kan kontaktes på mobil nummer 20 10 81 11 eller via mail, når disse skal lånes,


Slut for Formandens beretning.2. Kassererens regnskabsaflæggelse


Vores revisor Svend Aage Gam indledte regnskabsaflæggelsen med en lille anekdote.
Foreningen blev dannet i 1962, og er altså nu 57 år gammel. Hvad har vi så brugt de mange år i foreningen til? Til en start var der intet kontingent og dermed ingen regnskaber. Solveig og Helge fik foreningen etableret med nogle få regler om, hvordan vi behandler hinanden og naturen. Det er gået rigtig fint siden, og vi har nu en sund økonomi og har det rart med hinanden.

Revisor Svend Aage Gam berettede, at regnskabet var lavet i samarbejde med kasserer Pier Larsen og konstaterede, at vi har passet godt på pengene, idet vi er endt ud med et lille overskud i 2018 på kr. 3.684. Årets resultat er på kr. 13.661.

Mads kommenterede efterfølgende, at vi pt har 18.000 kr. stående på kontoen, trods bordindkøb, grenindsamling osv. Regnskabet blev godkendt med applaus.


3. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet på 400 kr. blev vedtaget fastholdt, og godkendt.


4. Eventuelle indkomne forslag
Der var ingen forslag fra medlemmerne, men bestyrelsen kunne berette at bus linjerne 555 og 666 stopper med at køre ved årets udgang. Bus 561 kører dog stadig, hvilket gør det muligt at komme fra Overby Lyng via Højby og derfra tage toget til Holbæk/København. Grundejerforeningen vil rette en klage til regionsrådet gennem SAGT (Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Trundholm).

Christian foreslår, at kontakte Kombardo Ekspressen med henblik på, at få dem til at stoppe undervejs til København. Ravvænget 4 har været i kontakt med Kombaredo Ekspressen, men uden held. Lene foreslår, at man evt. kan bruge den nyoprettede Facebook gruppe til at koordinere noget samkørsel.
Poul foreslår, at man evt. kan prøve at kontakte FLIX bus.


5. Valg
På valg i år var bestyrelsesmedlemmerne Hanne, Mads og Pier. Desuden manglede vi en suppleant.
Mads og Hanne blev genvalgt, og generalforsamlingen accepterede, det foreslåede bytte mellem Pier og Charlotte, der gik ud på, at Charlotte overtager Piers post som bestyrelsesmedlem og kasserer og Pier overgår til at være suppleant. Desuden stillede Birte op som suppleant og blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

6. Eventuelt
Bodil foreslår, at vi bruger nogle af vores penge på at holde et foredrag om brandsikring og brandredning i området. Solveig foreslår en fugletur i området med en kyndig vejleder/fugleekspert.

Med hensyn til vejene var der lidt snak om Ravvænget trængte til opretning i et af svingene, men det syntes der ikke at være enighed om. Der udspandt sig derefter en længere snak om vore septiktanke, idet nogle af medlemmerne havde behov for lidt gode råd til at holde septiktanken funktionsdygtig.
Arthur gav det gode råd, at undlade at sætte vaskemaskine til septiktanken, da vaskemaskiner er en stor synder i forhold til vedligeholdelse af septiktanke, idet det kan volde mange problemer med sæberester i rørene. Bjørn foreslår en speciel ”sæbe”, såkaldte sæbebær til tøjvask, som ikke indeholder sæbe.
Bestyrelsen prøver at finde nogle mere officielle gode råd.
Kommunen tømmer tankene hvert andet år, men mange har/har haft behov for ekstra tømninger imellem de kommunale. Her kan man enten ringe til kommunen og mod betaling få dem ud en at tømme, eller man kan ringe til en privat slamsuger.
Elsebeth anbefalede Alex’ slamservice til at komme og tømme en ekstra gang, hvis man har problemer.

Der er stadig for mange biler både små og store, der kører for hurtigt på vejene i foreningen.
Charlotte foreslog, at man noterer registreringsnummer og firma og retter direkte henvendelse til synderne. Elsebeth foreslog et krumspejl ved hjørnet af Muslingevej/Hegnsvej, så man kan se, hvad der kommer af trafik. Det var der ikke stemning for, men man skulle måske se på, om der skal beskæres ved hjørnerne for at skabe bedre udsyn. Poul bemærkede, at vi helst ikke vil have for mange skilte i området.

Bogskabet bliver flittigt brugt, og vi er selv med til at skabe et godt bogskab ved at lægge gode velholdte bøger. Mads reklamerede til slut for vores herlighedspamflet og Jørn Stoltz’ lille bog om Naturgrunde, som kan afhentes gratis hos Mads.

Herefter takkede Poul for god ro og orden, og gav ordet til formanden.

Mads talte derefter lidt om det praktiske i forbindelse med aftenens sommerfest.
Der var 48 tilmeldte, højreb lavet i ovn, pølser fra gasgrill, salater, kartoffel salat og kylling til dem, der ikke spiser oksekød. Deltagerne var, 125 kr. for voksne og 50 kr. for børn (mellem 6 -12). Børn under 5 år er gratis. Man medbringer selv stole, tallerkener, bestik, drikkevarer og godt humør. Kage og kaffe må også gerne medbringes.

SLUT