Referat Generalforsamling 2016


Grundejerforeningen Overby Lyng 2016


Referat af Generalforsamling

Lørdag den 29. juli 2016, kl. 10 på Koralvej 12 (Jesper Havmøller)


Formanden Mads Eriksen bød velkommen og præsenterede den siddende bestyrelse.

Ca. 40 parceller var repræsenteret.

Poul Qvist Jørgensen, Ravvænget 19 blev valgt som dirigent. Han fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet og gennemgik kort dagsordenen.

Dirigenten konstaterede, at der under punkt 4 var indkommet 2 forslag fra bestyrelsen.

Dirigenten foreslog desuden, at der blev valg af revisor samt revisor suppleant i år, da der var nogen uklarhed om valg af disse. Revisor samt revisorsuppleant sidder for 2 år.


1. Formandens beretningBestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder.Det har været et roligt år.Sådan da.Vi harhaftto storme –GORM og Helga i slutningen af november og starten af december. Der er stort set ryddet op efter stormeneog grenaffaldet er kørt bort.

GrenindsamlingVi har i år haft én grenindsamling. Forrige år havde vi to. En der blev betalt af grundejerneselv og en,der delvist blev betalt af foreningen.

Grenaffaldet skulle være blevet hentet i den første uge af juni. Det blev det ikke. Vognmandens ene chauffør var kommet til skade,så det har taget længere tid,og det sidste er først blevet henteti juli.Vi harstadig sammeordningmed afregningpr. læs i stedet for pr. ton. Grenene bliver brugt til flis, hvilket gør,at vi alt i alt får mere for pengene.

I år er der blevet hentet grene fra 27 parceller. 2 flere end sidste år.Men det har generelt været større bunker end sidste år.Vognmanden har været godt tilfreds med bunkernes placering ved vejen og ikke under træer, så der er plads til grabben.Dog er især Blindgyden et stort problem og udvalgte steder på Ravvænget og Koralvej. Vognmanden ødelagde for 5000 kr.på sin lastbil, da han skulle hente affald på Blindgyden. Det sidste affald er ikke blevet hentet i bunden af Blinddyden endnu.Det er forbudt at afbrænde gren-og haveaffald.Rabatter og Veje

Det er kommunens regler,der gælder. Mads gennemgik kort reglerne:Der bør være mindst 4,20 m fri højde over vejarealet og klippet helt ind til skel (Den lille grønne).

Opfordring til alle om at kontrollereegengrund og trimmerabatterog træer ved vejen.

Et af de indkomne forslag fra bestyrelsen under punkt 4 omhandler en mulig løsning til at holde vejene trimmede.Der er udlagt flere, men mindre grusbunker, som indeholder flere skærver og mere ler.

Der blev opfordret til at tjekke eget vejstykke og fylde eventuelle hullerud.Opretning af Koralvej venter til2017eller 2018.IndbrudAntallet af indbrud i Kommunen har været faldende, men desværre har vi haft 1indbrudi foreningen, som vi kender til, på Ravvænget 14. Formanden opfordrer til, at man tjekker, at alt er OK hos naboen og eventuelt bruger nabohjælpslisten, hvis der er noget.AffaldsspandeUden for sæsonen og efter blæsevejr er der mange væltede spande. Det signalerer forladthed,og er måske en invitation til uvedkommende med ureelle hensigter. Vi opfordrer til nabohjælp-rejs din nabos spand.

Lav gerne en ”holder” til spanden og/eller fjern affaldsspanden, når du ikke er der.

Strandrydning

Hanne kom med et nyt initiativ. Rensning af stranden imellem Stenager og Fællesskoven. Den 10. april mødte14 personer op og hjalp med til at rense stranden for affald. Vi havde to hyggelige timer sammen og fik fjernet en del affald, som efterfølgende blev afhentet af Naturfredningsforeningen. Tak til alle der mødte op.

Kloakering

I Overby Lyng forventes man at påbegynde kloakeringeni 2025/2026 (måske).Billeder til hjemmesiden

Formanden fortalte lidt om vores hjemmeside og opfordrede til at man sendte billederfra området. Scan og send til info@overbylyng.dk

HovedvejenOve har nu kontakt til Næstved Politi omkring hastighedsreduktion på Odden vejen. En nedsættelse af hastigheden fra 80 km/t til 60 km/t ville være ønskeligt i sommerperioden fra 1. maj til 1. oktober. Umiddelbart var politiet positivt indstillet. Vi hører nærmere.

Nye medlemmerMads benyttede herefter lejligheden til at byde velkommen til denyemedlemmer af foreningen:

Ravvænget 23,Leneog Pier.

Ravvænget 18,Charlotte ogSteen.

Ravvænget 4, Lone og Bjørn

VELKOMMEN!

Festtelt

Teltet vi sadunder bor normalt hos Steen. Administrationen af teltet (udlån) har Bent hidtil stået for, men dette er nu overgået til Ove.Henvendelse til Oveom lånkan ske på telefon: 23 44 15 39 eller 59 32 01 78.Tak til Steen for at være teltholder.

Mobildækning og mobilt bredbåndTDC har lagt fibernet ned i vejene, hvilket betyder, at man burde kunne få lagt fibernet ind i sit hus, hvis man ønsker dette. Efter sigende koster dette mellem 5.000 og 13.000 kr.

Med hensyn til mobildækning er der planlagt en Telia/Telenor mast på Drusbjergaard, som skulle være aktiv fra juni 2016. TDC planlægger en mast ved købmanden på Oddenvej. 3 dækningen er blevet bedre.

Aftenens grillparty i teltet hos Jesper.

Deltagerne betaler selv gildet.100 kr.for voksne og 25 kr.for børn.Man medbringer selv stole, tallerkener, bestik, drikkevarer og godt humør.Der er tilmeldt ca. 45 deltagere, som vil blive spist af med okseculotte, svinekam og pølser. Hertil grøn salatsamt kartoffelsalat.

Formanden takkede alle der var behjælpelig med telt opsætningen fredag aften.

Formandens beretning blev godkendt.


2. Kassererens regnskabsaflæggelseVores revisorSvend Aage Gamgennemgik regnskabet.Der er p.t. ca. 20.000 kr. på vores konto, hvoraf nogle dog skal bruges til betaling af grenafhentning.

Regnskabet blev godkendt.


3.Fastsættelse af kontingentKontingentet er uændret, kr. 400.


4.Indkomneforslag

1. Skilte.

Der blev fremsat forslag fra bestyrelsen om at opfriske vore vejskilte med lidt ny maling. Der blev spurgt, hvem der havde lyst til at give en hånd med dette, og der meldte sig flere:

Birgitte og Jesper tager sig af Muslingevej

Liselotte, Karinog Leif tager Koralvej

Gam, Lene og Pier tager Ravvænget.

Skabet sørger Steen for at friske lidt op.

Blindgyden trænger ikke umiddelbart til opfriskning.

Det blev også foreslået,at skiltene med ”Legende Børn”blev opfrisket.

Herudover blev der en diskussion,om vi skulle have flere skilte, f.eks. ”Ingen løse hunde”, men stemningen var,at viikke skal have flere skilte endstrengt nødvendigt.

2. Årlig beskæringsdag

Formanden berettede, at det er et generelt problem på alle veje med udhængende grene og træer. Især Blindgyden er meget slem. Vognmanden kunne ikke komme igennem vejen for at hente grenaffald og ødelagde som sagt for 5.000 kr. på sin lastbil, da han prøvede at komme igennem. Derudover har skraldemændene truet med ikke at hente affald et sted på Blindgyden, hvis ikke træer og grene trimmes. Vi risikerer desuden at få et påbud fra kommunen, der i sidste ende sender regningen til den enkelte parcel, der har pligt til at overholde de gældende regler og selv bekoste eventuel beskæring og bortkørsel af grenaffald.

Det blev derfor i vores forenings-ånd foreslået af bestyrelsen, at vi laver en generel arbejdslørdag hvert år i september og i år nærmere betegnet den 10. september.

På denne dag kan vi alle beskære vore træer og grene ud til vejen, og vi kan hjælpe vore naboer, som måske ikke selv har værktøjet eller kræfterne til det og man vil også kunne få råd og vejledning til beskæringen.

Hvis man ikke har fået beskåret inden denne dag/på denne dag eller senest 1. november, vil foreningen sætte en professionel træmand til, på parcelejerens regning, at beskære udhængende grene/rabatter efter de gældende regler.

Grenaffald vil blive hentet på foreningens regning, hvis det er indenfor de givne grenbunke-størrelser.

Forslaget blev vedtaget med 1 stemme imod.

Der opfordredes samtidigt til, at der ikke begås selvtægt.


5. Valg

På valg i år var bestyrelsesmedlemmerne Ove Rude Petersen, Jesper Havmøller og Birthe Lenz, som alle var villige til genvalg.

Solveig Kristiansen udtrådte efter 12-13 års medlemskab af bestyrelsen og Mads takkede Solveig for indsatsen.

Der skulle derfor vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for henholdsvis Solveig og Birthe, idet Birthe i det forgangne år blev bestyrelsesmedlem til erstatning for Kirstine Webb.

Bestyrelsen skulle desuden have valgt en ny kasserer.

Ove, Jesper og Birthe blev genvalgt til bestyrelsen og Jesper accepterede efterfølgende jobbet, som foreningen kasserer.

De to suppleantposter blev besat med Pier, Ravvænget 23 og Charlotte, Ravvænget 18.

Som revisor valgtes Svend-Aage Gam, Ravvænget 12 og til revisor suppleant valgtes Carsten, Koralvej 3. Begge valgt for 2 år.

Mads takkede Bent Olsen, der trådte ud af bestyrelsen som kasserer sidste år, og som har været fantastisk til at hjælpe til igen i år, da vi stod og manglede en kasserer.


6. Eventuelt

Under eventuelt blev emnerne affaldsafbrænding samt høje træer diskuteret.

Vi slog endnu en gang fast,at det ikke er tilladt at brænde haveaffald af eller lave bål på noget tidspunkt af året.

Der blev spurgt om foreningen har en politik med hensyn til høje træer (hvilket vi ikke har), og der udspandt sig en diskussion om, hvad man gør, hvis naboens træer vælter ind på ens grund i stormvejr. Her eksisterer der helt klarer regler, som siger, at man selv står for oprydningsarbejdet.

SLUT.