Referat Generalforsamling 2023

Formanden Mads Eriksen bød velkommen til alle fremmødte til vores 61. generalforsamling.Til stede var repræsentanter for ca. 20 parceller.


Mads foreslog herefter Poul Qvist Jørgensen, Ravvænget 19 som dirigent og Poul blev valgt af en enstemmig generalforsamling.

Poul indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet, og herefter gennemgik han kort generalforsamlingens dagsorden, hvor der under pkt. 4 Indkomneforslag var kommet forslag fra Winnie og Poul vedrørende ny skraldeordning.

Poul foreslog Winnie og Jørn som stemmetællere.


Dagsorden:

 1. Formandensberetning

 2. Kassererensregnskabsaflæggelse

 3. Fastsættelseafkontingent

 4. Eventuelleindkomneforslag
  a. Forslag fra Winnie og Poul vedrørende ny skraldeordning

 5. Valg
  På valg til bestyrelsen Mads, Hanne, Charlotte og Helena.

 6. Eventuelt

  Ordet blev givet til Mads for aflæggelse af formandens beretning.

  1. Formandens beretning

  Det har igen i år været et roligt år og der har vanen tro været afholdt 2 bestyrelsesmøder.

  Muslingevej 2 har skiftet ejere, og de nye ejere er Kristian Lind Jensen og Mette Marie Toft, som desværre ikke kunne være tilstede i dag.

  Grenindsamling

  Vi fik hentet grene i juni måned, og der blev afhentet hos i alt 32 parceller.

  Vognmanden har været godt tilfreds med bunkernes placering ved vejen fri af træer, så der er plads til grabben.

  Vi skal igen lige minde om, at det er forbudt at afbrænde gren- og haveaffald, men det er tilladt at lave en bålplads eller anvende et bål fad, hvor dette er forsvarligt.

  Rabatter og Veje
  Vejenes tilstand er udmærket, og som vanligt opfordrer vi til at alle hjælper med til at fåudbedret den første del af Koralvej, Muslingevej og hjørnet ved Ravvænget/Koralvej, hvorder altid opstår flest huller. Hullerne fyldes med grus fra de udlagte grusbunker.

  Husk også at få klippet grene/buske ind ved hjørnerne, så der er klart udsyn i svingene.

  Med hensyn til rabatterne, så kontroller din grund og trim rabat og træer ved vejen ihenhold til kommunens regler:
  Der bør være mindst 4,5 m (tidligere 4,20 m) fri højde over vejarealet, og der skal væreklippet helt ind til skel (Den lille grønne).

  Der er ikke planlagt beskæringsdag i år, men det bliver der muligvis til næste år.

  Hjertestarter

  I september 2021 indkøbte foreningen en hjertestarter, som blev installeret og gjort klar. Hjertestarteren hænger hos Jesper og Dorte på hjørnet af Muslingevej og Koralvej.
  Hvis hjertestarteren har været i brug, skal den have nye pads, hvilket foreningen betaler. Dog er det sådan, at hvis hjertestarteren er anvendt på foranledning af alarmcentralen,vil man automatisk få nye pads gratis.

  Foreningen har desuden indkøbt specielle børne-pads, som skal bruges til børn op til 8 år. Disse pads koster 850kr. og holder op til to år.

  Hjertestarteren har heldigvis kun været hentet, men ikke været i brug. Elregning for heleperioden er på lige under 140 kr.

  GDPR

  Vi har sendt information ud vedrørende GDPR om opbevaring af navn, e-mail og telefonnumre til brug på Nabohjælpsliste. Stort set alle har underskrevet. De få, dermangler, vil blive kontaktet af Hanne.


  Indbrud

  Der har ikke været meldt om indbrud i foreningen i år.


  Kloakering

  Seneste melding om vores område er stadig efter 2040.


  Hjemmeside

  Husk, at man har mulighed for at få lagt billeder op fra området, nye som gamle. Send dem til info@overbylyng.dk


  Skraldeordning

  Der kommer ny og udvidet skraldeordning. Odsherred Kommune har bestemt, at sommerhusområder skal være med i den generelle skraldeordning. Det betyder, at vi tilseptember/oktober, får leveret flere spande/containere til sortering af affald. Tømningsordningen træder i kraft fra 1. november. Vi har i dag en spand tilmad/restaffald. Alle spande har samme størrelse på 240 L.

  Vi er alle lidt bekymrede for, hvordan alle disse spande kommer til at passe ind i vores område, hvor vi jo hæger om vores herlighedsværdi.


  Nye spande:

  • Metal/glas, der tømmes hver 8. uge i sommerperioden og hver 12. uge i vinterperioden = 5 tømninger/år.

  • Papir/pap, der tømmes hver 4. uge i sommerperioden og hver 8. uge i vinterperioden = 10 gange årligt

  • Plast og MDK (mad og drikkekartoner), der tømmes hver 4. uge i sommerperiodenog hver 8. uge i vinterperioden =10 gange årligt.

   Sommerhusene skal fortsat aflevere tekstiler og farligt affald på genbrugsstationerne.


   Der er to muligheder for at lave en fælles affaldsordning:

   1. Fællesløsning til 3 eller flere naboer/grundejere. Læs mere længere nede i referatet.
   2. En naboløsning. Dette kræver:

   Retningslinjer for naboløsninger:

   1. Løsningen tilbydes kun til to ejendomme med fælles skel.
   2. Løsningen er kun en mulighed for de ejendomme der, af affaldsteamet vurderes at have begrænset affaldsmængde.
   3. Man kan deles om alle tre beholdere eller nøjes med at dele en eller to. F.eks. kan manhver især have sin egen beholder til plast og mad- og drikkekartoner og så være fælles ombeholderne til glas/metal og pap/papir.
   4. Det skal oplyses, hvor de forskellige beholdere placeres, og de må ikke flyttes uden forudgående aftale med Odsherred kommune.
   5. Man kan ikke deles om Mad og restaffald

   Hvis du beslutter at indgå i en naboløsning, skal du sørge for at lave en indbyrdes aftalemed din nabo, da der ved evt. bestilling af ekstratømning faktureres hos den ene nabo,der skal sørge for opkrævning af halvdelen af beløbet hos den anden nabo.

   Interesseret i naboløsning:

   Henvend dig hurtigst muligt til affaldsteamet via nysortering@odsherred.dk eller book en telefontid via hjemmesiden.

   1. Der skal indsendes kontaktoplysninger: navn, adresse, mail og tlf. nr. på begge parter i naboløsningen.
   2. Der er ikke reduktion i affaldsgebyret, man betaler det samme, som hvis man har trebeholdere hver.

   3. Begge parter i en naboløsning kan til enhver tid ophæve aftalen om naboløsning.
   4. Odsherred kommune kan ligeledes ophæve aftalen om naboløsning hvis ordningenmisligholdes (gentagne overfyldninger, fejlsortering eller andet).

   Man kan på kommunens hjemmeside tilmelde sig en SMS-service for hvornår spandenebliver tømt. https://odsherred.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx

   Der er allerede flere, der har lavet en aftale, blandt andet Muslingevej 12 og Koralvej 14.Dog er der på nuværende tidspunkt ikke ansøgt ved kommunen.

  Vi vil kontakte kommunen for at høre om spandene må stå langs indkørslen, samt om vikan vælge at køre beholderne ud, når de skal tømmes.


  Det efterfølgende med kursiv er udenfor referat, men er valgt medtaget for informationensskyld:


  Regler for indhegning/skraldeskjul

  • Til fire beholdere skal der beregnes 3 meter

  • Indhegningen må kun være lukket på de tre sider og åbningen skal vende ud mod

   adgangsvejen

  • Der skal minimum være 10 cm mellem beholderne og håndtagene skal vende udmod vejen ved tømning

  • Beholdere må max være 5 meter fra skel ved sommerhuseMads har været i kontakt med kommunen og fået følgende oplyst:


   Naboløsning.
   Man kan selv vælge hvor spandene skal placeres. Langs vejen eller langs indkørsel.
   Man kan vælge en nabo på den anden side af vejen.
   Man kan sætte spande ud når de skal tømmes.

   Fælles løsning.
   Man kan gå sammen 3 eller flere om en fælles løsning, hvis dem, der er med i fællesløsning,kan blive enige om, hvor spandene skal placeres. Det bliver større containere afhængigt afhvor mange, der er med i denne løsning.

   Grundejerforeningen behøver ikke at blive spurgt.

   Man skriver direkte til nysortering@odsherred.dk om hvem, der er med i den valgte løsning.Ved naboløsning skriv hvilken vej og husnummer, man er sammen med og hvilke spande hverhusstand skal have.


   Cykelsti ved Oddenvej

   efteråret 2022 blev anlægsprojektet sat på hold efter, at Trafikstyrelsenvurderede, at der skal laves en fuld miljøkonsekvensvurdering af projektet og anlægsarbejdetspåvirkning, inden cykelstien kan etableres. Der skal tages hensyn til markfirben, flagermus, nikkende kobjælder, cyklister og sommerhusgæster og ikke mindst sikkerheden for disse.


   Det med kursiv er udenfor referat, men er valgt medtaget for informationens skyld:

   Man diskuterer, om hvorvidt cykelstien skal ligge på den nordlige eller den sydlige del afOddenvej. Vejdirektoratet mente, det skulle være syd, men 750 sommerhusejere har skrevetunder på, at de synes, det skal være nord. Og det mener man også fra flere politiske partier iOdsherred Kommune, som har talt med de omkringboende.

   Vejdirektoratets folk er i gang med det undersøgende arbejde og samle informationer ind. I dettidlige forår 2024 vil man atter indkalde til borgermøde og fortælle om, hvad man har fundet udaf.


  Vejdirektoratet ønsker at bygge en cykelsti langs Oddenvej på strækningen mellem Løvevej og Havnebyen. 

  Aktiviteter i foreningen

  1. Skorstensfejer event den 1. april

  På opfordring af Lasse afholdt vi et medlemsarrangement den 1. april på Ravvænget 8, hvorskorstensfejeren kom forbi og fortalte om korrekt optænding af brændeovne og bålfade. Desværre var der ikke det store fremmøde til dette meget interessante og givendearrangement, men Charlotte har skrevet et lille referat af alle de gode råd, somskorstensfejeren gav. Referatet er sendt ud til alle medlemmer.

  Vi genudsender skorstensfejerens gode råd sammen med dette referat.

  2. Naturvandring i oktober

  Første lørdag i efterårsferien, den 14. oktober kl. 10, kommer Jørgen Stoltz og tager os medpå naturvandring i grundejerforeningen med fokus på svampe og vores herlighedsværdi.Information vedrørende tilmelding og startpunkt melder vi ud senere.

  Forslag til andre events modtages gerne.

  Nabohjælp

  Vi vil opfordre alle, der ikke allerede er med, at melde sig ind i Nabohjælpsordningen.Tilmelding foregår via en APP, som kan downloades gratis fra Google Play eller fra APP storevia dette link: https://nabohjaelp.botrygt.dk

  Slut for Formandens beretning.

  2. Kassererens regnskabsaflæggelse

  Vores revisor Sven-Aage Gam gennemgik regnskabet med sin sædvanlige fornøjelige måde. Sven-Aage sagde blandt andet, at det er en fornøjelse at have med en forening at gøre,der giver overskud. Overskuddet i år er på 4.897 kr. og på bankkontoen stod per 1. januar 2022 19.222 kr.

  Dags dato er kassebeholdningen på ca. kr. 37.600 kr. i bank og kr.1.900 i kontanter. Dog erder ikke betalt vognmand og naturvandring.

  Summa summarum et godt regnskabsår.

  3. Fastsættelse af kontingent

  Bestyrelsen mener, at kontingentet på 500 kr. bør fastholdes, hvilket generalforsamlingen var enige i.
  Alle har betalt kontingent.

  4. Eventuelle indkomne forslag

  Winnie og Poul Ravvænget 19 er kommet med et forslag vedrørende de nye skraldespande ogæstetikken i vores forening. Forslaget lyder:

  Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen eller et nedsat udvalg til at arbejde for, at dekommende affaldsspande søges placeret på sådanne måder, at de kommer mindst til gene, herunder æstetisk, for medlemmerne.

  Bestyrelsens holdning er:

  • at opfordre alle til at indgå en naboløsning
  • at opsætte skraldestativer, der falder ind i naturen, og/eller alternativt kan man køre beholderne ud aftenen inden.


  5. Valg

  På valg til bestyrelsen i år var Mads, Hanne, Charlotte og Helena.
  Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleant genopstillede og blev genvalgt.
  Bestyrelser træder sammen og konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

  6. Eventuelt

  Koralvej 16 foreslog, at foreningen indkøber en træoptrækker, hvilket alle syntes var engod idé efter at have fået forklaret funktionaliteten af en sådan dims.
  Bestyrelsen ser på, hvilken vi skal købe, og hvor den evt. kan stå.
  Christian havde en brochure med til bestyrelsen.

  Spørgsmål til bestyrelsen om vi ved om containerpladsen evt. ændrer åbningstider iforbindelse med den nye affaldsordning. Det har vi ikke hørt noget om.

  Fest på Koralvej 4 i aften:

  Tag egen stol, tallerken, bestik og kaffe/te med. Der vil blive skænket et glas bobler tilvelkomst.

  Menuen vil være, som følger:
  Hovedret: Ribeye og pølser, kartoffelsalat, salater samt avec til kaffen. Lasse bager sit fantastiske brød

  Vi har behov for 1-2, der samler salaten.

  Festudvalget opfordrer til, at alle kommer mellem klokken 16 og 17 og sætter stole ogtallerkener, så vi kan dække et fint bord.


  Vi gentager bagedysten fra vores jubilæumsfest sidste år, og har i år fået lavet en pris, dergår videre år efter år. Årets tema er ”Blomstrende Sommer”.

  Herefter takkede Poul for god ro og orden, og gav det sidste ord til formanden.

  Mads sagde herefter tak til dem, der kom og satte telt op, idet han også håber, at der vilkomme nogen søndag og tage teltene ned klokken 10.

  Mads nævnte, at stolene godt kunne blive stående, men at man gerne måtte tage lidtmindre stole med, så alle kan være omkring bordet senere.

  Mads afsluttede med at takke Poul for at være ordstyrer.


  SLUT