Referat Generalforsamling 2020

Formanden Mads Eriksen bød velkommen til alle fremmødte og takkede Birgitte og Christian for lån af grund. Til stede var repræsentanter for ca. 20 parceller.


Herefter foreslog Mads, Poul Qvist Jørgensen, Ravvænget 19 som dirigent, og Poul blev valgt af en enstemmig generalforsamling.  


Dirigenten indledte med at fastslå, at der var 31 fremmødte og at generalforsamlingen var lovligt varslet og herefter gennemgik han kort generalforsamlingens dagsorden:

 

Dagsorden:


  1. Formandens beretning
  2. Kassererens regnskabsaflæggelse
  3. Fastsættelse af kontingent
  4. Eventuelle indkomne forslag
  5. Bestyrelsesmedlemmerne Ann og Jesper er på valg
  6. Pier er på valg som suppleant
  7. Eventuelt


Herefter blev ordet givet til Mads for aflæggelse af formandens beretning.


  1. Formandens beretning


Det har igen i år været et roligt år. Der har vanen tro været afholdt 2 bestyrelsesmøder. Det ene blev dog flyttet en måned pga. af Covid-19 og blev afholdt udendørs med behørig afstand.


Nye medlemmer
Vi har fået nye medlemmer på Ravvænget 9, Signe Julie Valeur og Jeppe Hvolbæk Søgaard, og på Hegnsvej 24, Marianne Skak Lund.


Grenindsamling
Vi fik hentet grene i juni måned, og der blev afhentet hos i alt 30 parceller. Der var kun 3 af bunkerne, der var over den aftalte størrelse, hvor den enkelte parcel har betalt ekstra. Grenafhentningen kostede foreningen 4600 kr.   

Grenene bliver brugt til flis, hvilket gør, at vi får mere for pengene.

Vognmanden har været godt tilfreds med bunkernes placering ved vejen og ikke under træer, så der er plads til grabben. Men der har desværre været flere, hvor der har været en del haveaffald og et par steder, hvor der har været rødder. Rødder og haveaffald bliver ikke taget med. 


Vi skal igen lige minde om, at det er forbudt at afbrænde gren- og haveaffald. Rabatter og Veje
Vi fik 2. januar leveret 17 tons grus, som blandt andre Mads, Stig, Jørn og Charlotte var med til at fylde i vinterens store huller i vejene. På grund af meget regn i februar, gik der desværre ikke længe før, der var nye huller, så vi fik igen leveret 11 tons grus i starten af april, hvor vi igen fyldte huller! Alt i alt har vi betalt ca. kr. 8.800 for grus i år.


Igen i år er der udlagt flere, men mindre grusbunker, som indeholder flere skærver og mere ler. Tjek dit vejstykke og fyld hullerne ud. Det er vigtigt at hullerne bliver fyldt ud undervejs, også de små huller, så de ikke bliver større, det bliver de nemlig lynhurtigt.


Med hensyn til rabatterne, så kontroller din grund og trim rabat og træer ved vejen i henhold til kommunens regler:
Der bør være mindst 4,5 m (tidligere 4,20 m) fri højde over vejarealet, og der skal være klippet helt ind til skel (Den lille grønne). 


Beskæringsdag

Den 12. oktober havde vi beskæringsdag. Vi gik igennem alle vores veje og fik beskåret, så vi overholder reglerne. Mads takkede alle der deltog denne dag. 


Fart og trafik

Farten på Oddenvej er nedsat til 70 km. Tak til Ove for hans store indsats med hensyn til at påvirke færdselspoliti, vejdirektorat og kommune til denne fartnedsættelse.

På grundejerforeningens egne veje opleves det, at der indimellem bliver kørt stærkere end tidligere. Der har været flere lidt større køretøjer, både lastbiler og varebiler. Hvis man oplever høj fart fra de samme firmaer, så kontakt gerne firmaet. Det er tidligere gjort med held.

Det er især hjørnerne, der er i fokus, da de husejere på hjørnerne får ”gnavet” noget af deres grunde. Som det er nu med de træer og sten, der er placeret, kan vejen ikke flyttes længere ind på grundene. Vi er som forening IKKE interesseret i, at grundejerne maler med alle mulige selvlysende farver, men vil gerne være behjælpelige, hvis nogle føler sig generet af lastbiler, der kommer for tæt på grunden, og finde en løsning. 

Bestyrelsen overvejer at få placeret en sten ekstra sten ved Koralvej/Ravvænget ved el-skabet.

Desuden overvejer vi at få renoveret eller udskiftet nye skilte med budskab om at passe på legende børn. Der er sat 20 km skilte op på Hegnsvej, og man kan håbe, at bilisterne husker dette, når de kører ned ad de mindre veje.

Vi kommer ikke til at opsætte barrierer op, men vi diskuterer løbende på vores bestyrelsesmøder, hvad vi kan gøre. Gode forslag modtages gerne. 

Forslag om, at vi selv også tænker lidt over hastigheden, samt minder vores eventuelle gæster om at køre langsomt.


Indbrud
Der har ikke været meldt om indbrud i foreningen i år.


Affaldsspande
Vi har fået ny affaldsspande med affaldssortering og det ser ud til at fungere, som det skal. 


Kloakering

Seneste melding om vores område er stadig efter 2040.

Hjemmeside

På hjemmesiden har man mulighed for at få lagt billeder op fra området, både nye og gamle. Send dem til info@overbylyng.dk


Festtelt og festborde

Vi indkøbte for to år siden nye festtelte, som lige nu bor på Ravvænget 5. I år har vi desuden købt 10 festborde, som bor hos Charlotte & Jørn på Ravvænget 8.

Da Ann træder ud af bestyrelsen, vil det fremover være Charlotte, der administrerer udlån af telte og borde.


Fugle og sikringsdag - status 

Brandforedraget er flyttet til foråret, men vi har ingen dato pt. 

Indbrudsforedraget holdes 10. oktober, første lørdag i efterårsferien, hos Charlotte og Jørn, Ravvænget 8 i carporten.

Mere information følger inden længe.

Fugletur, som skal guides af Jespers søn, udskydes til foråret. 


SAGT – udtrædelse

Vi mener ikke, at vores medlemskab af SAGT er de 750 kr. værd, som vi betaler årligt, og har derfor meldt os ud. Det vil sige, det viste sig, at vi først kunne melde os ud i slutningen af året, og vi må derfor betale kontingent for 2020 også.Slut for Formandens beretning.Spørgsmål fra Pia, om hun selv skal lægge et par sten ud ved Ravvænget 10, da bilerne skærer hjørner af grunden. Mads mener ikke, at det er nødvendigt, da der står et par store træer, som forhindrer yderligere ”gnaven af” grunden, men vi vil tage det op i bestyrelsen. Det er samme problem hos Rosa.
2. Kassererens regnskabsaflæggelse


Svend Åge fremlagde regnskabet og startede med at påpege, at vi har et lille overskud i 2019, på kr. 4.569, -, selvom vi har indkøbt borde og kulørte lamper til festteltene.

Svend Aage påpegede også, at der jo ingen pligt er til at være medlem af foreningen, og alligevel er alle parceller minus en med. Vi er medlemmer af fornøjelse og ikke pligt.

Regnskabet, som blev fremlagt meget humoristisk, blev godkendt med applaus.3. Fastsættelse af kontingent


Kontingent blev igen i år vedtaget til fortsat at være på 400 kr. årligt pr. parcel.4. Eventuelle indkomne forslag


Charlotte har delt brochurer ud fra Fibia til alle i vores forening, og opfordrer til at man, hvis man overvejer at få en Fibia bredbånds løsning i sommerhuset, melder sig til inden 30. september, da man i så fald kan få del i en særpris på installationen.

For at Fibia vil lægge bredbånd ud i sommerhusområdet kræver det bindende tilsagn fra mindst 695 husstande, d.d. er der 373 tilmeldinger. Hvis ikke man opnår tilsagn fra det nødvendige antal falder projektet. Fibia nettet vil, hvis det hele lykkes, blive lagt ud i starten af 2021.

Charlotte fortæller, at vi pt er halvvejs i forhold til, hvor mange der skal til. Udover særpris på installation i denne periode, skal man desuden være opmærksom på at man kan få håndværkerfradrag (boligjobordningen) på installationen (forudsat gældende regler).

Derudover er der en særlig pris på sommerhus pakker og man kan købe forbindelsen uden at tegne abonnement på TV-pakke også. Der er ubegrænset data på sommerhuspakken og en hastighed på 50/50 MBits/s.


Charlotte tager imod spørgsmål og vil forsøge at svare eller sende spørgsmålet videre til projektlederen fra Fibia. 


Dirigenten pointerer, at dette ikke er et forslag fra bestyrelsen, men en stor opfordring til at melde sig for at blive nok til at det vil være interessant for Fibia at levere bredbånd i vores område.


På generalforsamlingen blev der stillet spørgsmål til om, hvordan man kunne få lavest mulige omkostning ved at blive tilsluttet.


Efterfølgende har Charlotte oplyst, at Fibia svarer, at det er kr. 1.988 i alt. Se priseksempel i vedhæftede fil.


Sluttelig blev der stillet spørgsmål til at nogle medlemmer af Grundejerforeningen har fået brev fra Energistyrelsen om, at de er berettiget til at søge tilskud fra bredbåndspuljen i 2020. 


Charlotte har undersøgt sagen og det fremgår af et kort på Energistyrelsens hjemmeside, https://bredbaandspulje.ens.dk, at det ikke er alle foreningens medlemmer, der har modtaget brevet, som er sendt til de adresser, som i følge Energistyrelsens informationer fra teleselskaberne ikke kan få en forbindelse, som er bedre end 10/2 Mbits/s.


Energistyrelsen har oplyst, at man ikke kan komme i betragtning til tilskud fra bredbåndspuljen, når en teleudbyder – Fibia i vores tilfælde – har et projekt, hvor etableringsprisen er under kr. 4.000, som er det mindste beløb, man kan søge om fra bredbåndspuljen, og det var den pågældende medarbejders anbefaling, at man i givet fald slår til på et tilbud som det fra Fibia. 


Hvis Fibias projekt ikke gennemføres, vil man i princippet kunne søge fra bredbåndspuljen i 2021, hvis der kommer en mulighed igen. Men det kræver, at de ejendomme, som er godkendt til at søge tilskud, skal gå sammen om at søge. Og her er en del af foreningens medlemmer udelukket, idet de ikke er godkendt til at søge tilskuddet, og de skal i givet fald betale alt af egen lomme.


Fibia’s seneste tilmeldingsdato er 30. september 2020. Seneste dato for anmeldelse af ansøgning til Energistyrelsen er 25. september 2020. Derfor kan det under ingen omstændigheder blive relevant at søge tilskud i 2020, uanset man er godkendt til at søge om tilskud.5. Valg


På valg var bestyrelsesmedlemmerne Ann og Jesper, og Pier var på valg som suppleant. Ann genopstillede ikke, og i stedet for Ann valgtes Birte Skaun som bestyrelsesmedlem. Jesper blev genvalgt som bestyrelsesmedlem ligesom Pier genvalgtes som suppleant. Til den nu vakante suppleantpost valgtes Helene fra Koralvej 4.  6.Eventuelt


Under eventuelt bød Christian velkommen til Koralvej 16, men samtidigt advarede han om, at der bliver afholdt barnedåb på adressen lørdag den 8. august med en masse mennesker, hvorfor teltet ikke skulle tages ned søndag efter generalforsamlingen.


Poul sagde herefter tak for husly og konstaterede, at meteren var skrumpet lidt, og gjorde derfor opmærksom på at holde afstand.


Mads bad herefter om hjælp til at få dækket borde og pyntet op i teltet til aftenens grill arrangement.


Mads sagde derefter tak for god ro og orden, samt tak til Poul for at påtage sig opgaven som dirigent.
SLUT