Referat Generalforsamling 2022

Formanden Mads Eriksen bød velkommen til alle fremmødte og takkede Helene og Søren for lån af grund. Til stede var repræsentanter for ca. 25 parceller.

 

Herefter foreslog forsamlingen, Poul Qvist Jørgensen, Ravvænget 19 som dirigent, og Poul blev valgt af en enstemmig generalforsamling. Solveig og Sven-Aage valgtes som stemmetællere.

 

Dirigenten indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var indkaldt lidt for sent, og der var derfor mulighed for at fremkomme med forslag på dagen. Der var ingen forslag fra medlemmerne, og der var enighed om at generalforsamlingen kunne gennemføres, uanset at indkaldelsen var for sent ude.

 

Herefter gennemgik Poul kort generalforsamlingens dagsorden:

 

Dagsorden:

 

 1. Formandens beretning
 2. Kassererens regnskabsaflæggelse
 3. Fastsættelse af kontingent
 4. Eventuelle indkomne forslag
 5. Valg

 

På valg til bestyrelsen i år var Jesper, Birte og Pier. Jesper og Birte som bestyrelsesmedlemmer, Pier som suppleant. Alle ville gerne genopstille.   

 

    6. Eventuelt


Poul spurgte herefter, om der var nogen indvendinger, hvilket der tilsyneladende ikke var, hvorefter ordet blev givet til Mads for aflæggelse af formandens beretning.

 

1. Formandens beretning

 

Det har igen i år været et roligt år. Der har vanen tro været afholdt 2 bestyrelsesmøder og to møder i festudvalget, som udover bestyrelsen består af Solveig og Kate.

 

Lige netop i år er der ekstra meget at fejre, da vi har 60-års jubilæum, og det er allerede 10 år siden, vi fejrede de 50 år. Der er naturligvis sket en del, men der er stadig mange af de samme, der var her for 10 siden.

 

Lidt foreningshistorie:

Den første generalforsamling blev afholdt på Restaurant Kattegat d. 22. juli 1962.

 

Jeg har kigget lidt gennem annalerne, og Bent har været flink at hjælpe med at finde nogle gamle referater fra de generalforsamlinger, som ikke lige kunne findes, og derfor ikke ligger på hjemmesiden endnu.

 

I den forbindelse synes jeg, at det er på sin plads at sige tak til nogle af dem, som ikke længere er med i bestyrelsen, for det kæmpe arbejde, der er blevet gjort gennem årene.

 

Jeg håber, at jeg har dem alle med, og nævner kun dem, der stadig bor i foreningen:

 

 • Bent – kasserer og webmaster. Trådte ud i 2016
 • Solveig – kasserer
 • Liselotte – kasserer
 • Eva – sekretær
 • Ann – menigt medlem
 • Birte Lenz – menigt medlem
 • Ove – menigt medlem, som har gjort et stort arbejde for at få nedsat hastigheden på Oddenvej.
 • Winnie – menigt medlem. Tog også referater.

 

Vi må heller ikke glemme vores revisor Sven-Aage, der startede sit hverv i 2002, og derfor i dag har 20-års jubilæum.  

Før det var Sven-Aage revisorsuppleant gennem en årrække, og har ligeledes været dirigent i en årrække.

 

Carsten har været dirigent helt tilbage til starten af 00’erne, hvorefter Svend-Aage kom til og derefter Poul, som har været dirigent siden 2011.

 

Tidligere medlemmer, som ikke bor her længere eller er gået bort:

 • Uwe Hansen, formand. Ravvænget 8
 • Leif Johansen, formand, Koralvej 8
 • Kirstine Webb. Ravvænget 18
 • Helle og Niels Erik Eriksen, Ravvænget 16
 • Preben Thomsen, Koralvej 6
 • Cecilia Wilson, Ravvænget 23
 • Mogens Ernst, Ravvænget 10
 • Kiss Østerballe, sekretær, Blindgyden 2
 • Bodil Rude, Blindgyden 7
 • Ole Jensen, Ravvænget 1

 

Nuværende bestyrelse:

 • Mads har siddet i bestyrelsen siden 2006, først som suppleant og siden 2007 som medlem. Formand siden 2011.
 • Jesper kom ind som suppleant i 2002 og så lidt ude igen, men har været fast medlem siden 2012.
 • Hanne siden 2015
 • Pier 2016
 • Charlotte siden 2018
 • Birte Skaun siden 2019
 • Helena siden 2020

 

Der har gennem tiderne været et bådudvalg og et vejlaug.

Informationsskabet blev sat op i 2002.

I 2018 købte vi nye telte og borde, og Steen Walbom var vores første ”teltholder”.

Bent var tidligere foreningens webmaster, men siden Bent stoppede, har det været Caroline (Mads’ datter), som har piftet hjemmesiden op og lavet foreningens logo.

 

Stien mellem Ravvænget og Stenager, der ejes af foreningen, blev købt i 1966 for 800 kr.

Vejnavne blev valgt af foreningen i 1972, før det var der ”kun” navne på husene.

 

Nye medlemmer
Der er nye ejere på Koralvej 16, hvor Jesper Væver og Signe Jung Balslev-Olesen har overtaget efter Birgitte og Christian Balslev.

Der er nye ejere på Koralvej 8 ved Cecilia Barrett Mørk og Gorm Mørk og

på Blindgyden 5 ved Kirsten Andersen og Tue Goldschmieding.

 

Grenindsamling
Vi fik hentet grene i juni måned, og der blev afhentet hos i alt 32 parceller.

Vognmanden har været godt tilfreds med bunkernes placering ved vejen fri af træer, så der er plads til grabben. Men der har desværre været flere steder, hvor der har været en del haveaffald og et par steder, hvor der har været rødder. Rødderne bliver ikke taget med.

 

Vi skal igen lige minde om, at det er forbudt at afbrænde gren- og haveaffald, men det er tilladt at lave en bålplads eller anvende et bål fad, hvor dette er forsvarligt.

 

Rabatter og Veje
Vi har fået leveret grus og fået udbedret den første del af Koralvej, Muslingevej og hjørnet ved Ravvænget/Koralvej. Husk at fylde i hullerne fra de udlagte grusbunker.

 

Med hensyn til rabatterne, så kontroller din grund og trim rabat og træer ved vejen i henhold til kommunens regler:
Der bør være mindst 4,5 m (tidligere 4,20 m) fri højde over vejarealet, og der skal være klippet helt ind til skel (Den lille grønne).

 

Hjertestarter

Vi har indkøbt en hjertestarter, som blev Installeret og gjort klar til brug i september sidste år.  

Hvis hjertestarteren har været i brug, skal den have nye pads, hvilket foreningen betaler. Dog er det sådan, at hvis hjertestarteren er anvendt på foranledning af alarmcentralen, vil man automatisk få nye pads gratis.

Foreningen har desuden indkøbt specielle børne-pads, som skal bruges til børn op til 8 år. Disse pads koster 850kr. og holder op til to år.

Der blev afholdt et hjerte -/lungeredningskursus for foreningens medlemmer den 13. oktober i Aktivitetshuset i Havnebyen med Leo Lerche.

Hjertestarteren er blevet hentet én gang via alarmcentralen, hvor den imidlertid ikke kom i brug.

 

GDPR

Vi har sendt information ud vedrørende GDPR om opbevaring af navn, e-mail og telefonnumre til brug på Nabohjælpsliste. Stort set alle har underskrevet. De få, der mangler, vil få tilsendt en reminder af Hanne.

 

Indbrud
Der har ikke været meldt om indbrud i foreningen i år.

 

Kloakering

Seneste melding om vores område er stadig efter 2040.


Hjemmeside

Vi har fået ryddet op i billedbasen på hjemmesiden. Husk, at man har mulighed for at få lagt billeder op fra området, nye som gamle. Send dem til info@overbylyng.dk

På hjemmesiden ligger der også billeder fra vores Brandsikringsdag og Fugledag.

 

Fiber

FIBIA har nu været i gang i et lille år og allerede sat priserne om med 60 kr. på sommerhusabonnementet. Det vides, at der er flere, der har skiftet tilbage til mobilt bredbånd eller til andre fiberselskaber. Det er dog op til den enkelte husejer at vurdere kvalitet/pris, men spørg gerne om råd.

 

Aktiviteter i foreningen

Udover Hjerte-/Lunge kursus i forbindelse med indkøbt hjertestarter har der ikke været nogen aktiviteter. Vi overvejer en ny fugletur, og måske et kursus i hvordan man på bedste måde tænder op i sin brændeovn.

Forslag modtages gerne.

Nabohjælp

Vi vil opfordre alle i foreningen til at melde sig ind i Nabohjælpsordningen. Tilmelding foregår via en APP, som kan downloades gratis fra Google Play eller fra APP store via dette link: https://nabohjaelp.botrygt.dk

 

60-års jubilæum

I aften går det løs med fødselsdagsfest hos Helena og Søren på Koralvej 4. Der er den Store Bagedyst, der er live band med A Lot Charlot på Orange Scene.

Der er indkøbt nye borde, for at få plads til alle. Vi bliver 70 med musikken.

 

Tag egen stol, tallerken, bestik og kaffe/te med. Der vil blive skænket et glas bobler til velkomst.

Menuen vil være, som følger:

Forret: Varmrøget laks med radisecreme

Hovedret: Ribeye, chickenwings og pølser og to lækre salater samt avec til kaffen.

Til begge retter vil der være hjemmebagt brød.

 

Festudvalget opfordrer til, at alle kommer mellem klokken 16 og 17 og sætter stole og tallerkener, så vi kan dække et fint bord og sætte forretten på bordet ved 18-tiden.

Slut for Formandens beretning.

 

 

2. Kassererens regnskabsaflæggelse

 

Vores revisor Sven-Aage Gam fremlagde på sædvanlig humoristisk vis regnskabet, og roste Charlotte for det flotte arbejde, hun har gjort.

Sven-Aage roste i det hele taget foreningen for at fungere fantastisk.

Der bliver et lille underskud i år på 4.488 kr., men dette er med revisorens øjne OK, da foreningen har brugt pengene til fornuftige formål, f.eks. en hjertestarter. Der er tillid til, at bestyrelsen forvalter pengene på en fornuftig måde. Revisor har tjekket kassebeholdningen, som 31/12 2021 var til stede og udgjorde 14.325 kr., samt tjekket, at de forskellige aktiver er til stede.

 


3. Fastsættelse af kontingent

 

Kontingentet blev sidste år forhøjet med 100 kr. til 500 kr. for at finansiere ekstra udgifter med hjertestarter og moms på grenafhentning. Kontingentet på 500kr. fastholdes.

Alle har betalt kontingent.


 

4. Eventuelle indkomne forslag

 

Der var ingen indkomne forslag.

 


5.Valg

 

På valg til bestyrelsen i år er Jesper, Birte og Pier. Jesper og Birte som bestyrelsesmedlemmer, Pier som suppleant. Alle genopstiller.

 

Alle bestyrelsesmedlemmer samt suppleant blev genvalgt.

 

Bestyrelser træder sammen og konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

 

 

6.Eventuelt

 

Forslag fra Muslingevej 12 om foreningen kunne lægge lidt pres på kommunen for at få flaskecontainer samt containere til pap og papir tilbage på parkeringspladsen overfor iskiosken. Efter kommunen har fjernet disse containere fra parkeringspladsen, skal man til containerpladsen i Havnebyen, hvilket er ret besværligt for folk uden bil.

 

Margaret fra Muslingevej 12 har skrevet et lille skrift om Granbos historie, som vil blive lagt op på vores hjemmeside.

 

Ravvænget 23 efterlyser lidt flere tiltag fra foreningens side for at udbrede viden om vores ”herlighedsværdi” især til nye grundejere. Mads svarer, at nye grundejere får vores pamflet om herlighedsværdi i forbindelse med den velkomsthilsen, som foreningen sender.

Bestyrelsen tager ønsket til efterretning og ser, om der er mere, vi kan gøre.

 

Birte Skaun fortæller, at hun tidligere har lavet et lille skrift om området på baggrund af bl.a. interview med Tina Westergård, og hvordan livet levedes her på Odden i 50’erne. Dette lille skrift kan findes på vor hjemmeside.

 

Til slut var der forslag fra Ravvænget 13 om, at vi fremover selv tager egen mad med til sommerfesten.

Spørgsmålet, om vi skal gøre det anderledes til næste år, blev givet videre til forsamlingen, som ikke umiddelbart havde en klar mening om dette punkt.

Bestyrelsen synes ikke selv, at det er noget problem at sørge for maden. I år undersøgte vi dog, om vi kunne få maden ude fra, men syntes det var for dyrt.

Vi tager det op i bestyrelsen, om vi fremadrettet selv skal tage mad med til grillen.

 

Herefter takkede Poul for god ro og orden, og gav det sidste ord til formanden.

 

Mads sagde herefter tak til dem, der kom og satte telt op, idet han også håber, at der vil komme nogen søndag og tage teltene ned klokken 10.

 

Mads nævnte, at stolene godt kunne blive stående, men at man gerne måtte tage lidt mindre stole med, så alle kan være omkring bordet senere.

 

 

SLUT